Rapport om unga biblioteksarbetstagares yrkesbild

Ifjol kartlades i en nationell undersökning de tankar och önskemål som unga biblioteksarbetstagare har om biblioteksarbetet. 
Undersökningsrapporten publicerades tidigare på finska och har nu översatts och publicerats också på svenska och kan fritt laddas ner och läsas: 

Bloggare, vloggare, bokpratare, evenemangsfixare och ungdomsarbetare: unga biblioteksarbetstagares yrkesbild: resultaten från den riksomfattande enkätundersökningen. Aija Laine (2022)

Den tvåspråkiga undersökningen genomfördes inom de områden som handhas av biblioteken med regionala utvecklingsuppgifter i Joensuu, Uleåborg, Borgå, Tammerfors och Vasa. Totalt svarade 207 biblioteksanställda i åldern 20 till 35 år på enkäterna. Enkätresultaten kompletterades med intervjuer.

Att höra de ungas röst är viktigt, eftersom personalomsättningen på de allmänna biblioteken kommer att vara hög de närmaste åren. Enligt Regionförvaltningsverkets basserviceutvärdering kommer cirka 30 % av bibliotekspersonalen år 2030 att nå pensionsåldern och cirka hälften av bibliotekspersonalen är idag över 50 år.

Enkätundersökningen visade att de unga som söker sig till biblioteksstudier är motiverade och biblioteket är en eftertraktad arbetsplats. Respondenterna var generellt sett nöjda med sitt arbete och sina arbetsförhållanden. Hela 86 % av de tillfrågade var nöjda, eller ganska nöjda, med sitt arbete och sina uppgifter, och 48 % upplevde att deras arbete var meningsfullt och att de kunde använda sin kompetens på olika sätt i sitt arbete.

68 % av de tillfrågade ansåg att arbetsgemenskapen och chefens stöd är en mycket viktig del av arbetet. En trevlig arbetsgemenskap ansåg 28 % av de tillfrågade att är det viktigaste med arbetet. 26 % ansåg att meningsfulla arbetsuppgifter är det viktigaste och 17 % ansåg att det viktigaste är möjlighet att förverkliga saker som är viktiga för dem själva och möjlighet att agera i enlighet med de egna värderingarna.