Ordnande av evenemang och samarbete

Läs med mig – Estetiska upplevelser och språkstimulering för yngre barn

Att läsa tillsammans med barn på daghem, bibliotek och i hemmen - både enskilt och i grupp – kännetecknas av samtal och interaktion, både före, under och efter läsningen.  

På webbinariet presenterar Trude Hoel, professor i läsvetenskap vid Universitetet i Stavanger, vad forskningen berättar om läsningens betydelse för barns språkutveckling i tidig ålder. Hur kan man integrera läsmetoderna i vardagen? Vilken är den vuxnes roll? Hur kan biblioteket stödja pedagogerna i deras arbete med språk och läsning och bidra till samarbete mellan daghem, hem och bibliotek?

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Kompetensprofiler för digistödjare

Hurdant digitalt stöd behövs på biblioteket, gäller det tekniska problem eller problem med att uträtta ärenden digitalt, eller bådadera? Hurdant kunnande behövs i digistödet? 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) publicerar i slutet av året kompetensprofiler för digistödjare. Profilerna har kommit till tillsammans med digistödjare inom olika verksamheter för att hjälpa dem som ger digitalt stöd att uppfatta hurdant stöd olika kundgrupper vanligtvis kan behöva. De gör det också lättare att utveckla den egna kompetensen. 

Mer relevant än någonsin! Stadsbibliotekarie Daniel Forsman presenterar Stockholms stadsbiblioteks biblioteksplan 2022-2025

Samarbetsgruppen ÅKE har bekantat sig med Stockholms stadsbiblioteks biblioteksplan Mer relevant än någonsin 2022–2025 och tycker att den sitter väldigt bra i tiden – också ur ett finländskt perspektiv. Vi bjöd därför stadsbibliotekarie Daniel Forsman på ett virtuellt besök för att presentera biblioteksplanen, hur den togs fram och hur personal och användare var delaktiga i processen. Vi får också höra hur planen omsätts i praktiken.

LundOnline - Beyond the transformation

LundOnline - Beyond the transformation

LundOnline is a two-day conference arranged by Lund University Libraries, aimed at college and university librarians from the Nordic countries and invited publishers and will take place on the 9th to 10th of November at AF-borgen in the centre of Lund. The conference is sponsored by publishers and free of charge for participants.

Register your participation here

Kommunicera mera!

AKE Borgå arrangerar år 2022 en utbildningsserie med namnet Biblioteket kommunicerar, som behandlar kommunikation ur olika perspektiv.

  • Hur ska man skriva till medier av olika slag?
  • Hur ska man påverka och personifiera på sociala medier?
  • Hur kan biblioteken kommunicera jämställt och inkluderande och varför är det viktigt?

Kommunicera mera är ett webbinarium om kommunikation som är riktat till alla biblioteksanställda, även till dig som inte ser kommunikation som ditt specialområde.

FSBF rf ordnar nätverksträff för anställda inom högskolebibliotek

Under våren 2022 startar Finlands svenska biblioteksförening rf upp ett nätverk för anställda inom högskolebibliotek i Svenskfinland. Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats där teman som gäller högskolebibliotek diskuteras, och där vi kan stärka samarbetet mellan högskolebiblioteken. Tanken är att vi håller återkommande nätverksträffar, ca två gånger per termin. Träffarna är öppna för alla intresserade, oberoende arbetsplats eller arbetsuppgifter. Medlemskap i föreningen är inget krav för att delta. 

 

Biblioteket som främjare av aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet

Regionförvaltningsverket arrangerar ett svenskspråkigt informations- och diskussionstillfälle om bibliotekens samhälleliga roll utgående från resultaten i befolkningsenkäten Biblioteket som främjare av demokrati, som RFV publicerade i slutet av 2021. Resultaten i enkäten hittas på RFV:s webbsida: https://avi.fi/sv/om-oss/var-verksamhet/vi-publicerar-information/biblioteksstatistik

Pedagogisk eftermiddag med Wera Kunnas / Finlandssvenskhet och finskhet i barn- och läroböcker

Diskussion om språkidentitet i barn- och läroböcker

Varmt välkommen till pedagogisk eftermiddag med Wera Kunnas på måndagen 26/4 för att diskutera finlandssvenskhet, finskhet och språkidentitet! Eftermiddagen ordnas av Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! och En läsande kommun -nätverkets projekt Ordens symfoni i Sydvästra Finland.