Rådet för de allmänna biblioteken - Arbetsutskottet

Arbetsutskottets uppgifter

Arbetsutkottet förbereder rådets sammanträden och fungerar som rådets verkställande organ.

För att uträtta sina uppgifter skall arbetsutskottet representera rådet vid förhandlingar och diskussioner med olika intressegrupper, ge utlåtanden, vid behov utse rådets representanter till förvaltningsorgan och arbetsgrupper samt informera om rådets verksamhet.

Till arbetsutskottet hör rådets ordförande, viceordförande och fem andra medlemmar samt två suppleanter.

Arbetsutskottet har en mandatperiod på två år. Medlemmar kan fungera i arbetsutskottet i två på varandra följande mandatperioder.

Till arbetsutskottets möten kan även kallas sakkunniga. En representant för den nationella utvecklingsenheten deltar i arbetsutskottets möten. 

Arbetsutskottet är beslutfört när minst fyra medlemmar, inklusive ordföranden och viceordföranden är närvarande.

Arbetsutskottets medlemmar

Biblioteksdirektör Päivi Savinainen, YKN:s ordförande 2022-2024
Kuopio stadsbibliotek
Maaherrankatu 12
70100 Kuopio
+358 44 718 2311
paivi.savinainen@kuopio.fi

Bibliotekschef Nina Sipola, YKN:s viceordförande och berädare 2022–2024
Rovaniemi stadsbibliotek
Jorma Eton tie 6
96100 Rovaniemi
+358 40 576 2604
nina.sipola@rovaniemi.fi

Biblioteksdirektör Susann Forsberg,  2020–2021, 2022–2024
Karleby stadsbibliotek
Storgatan 3, 67100 Karleby
+358 44 780 9564
susann.forsberg@kokkola.fi

Biblioteksdirektör Selja Kunttu, 2020-2021, 2022-2024
Kouvola stadsbibliotek
Salpausselänkatu 33, 45100 Kouvola
+358 20 615 7262
selja.kunttu@kouvola.fi

Kommunikationsplanerare Päivi Litmanen-Peitsala, 2022–2024
Helsingfors stadsbibliotek
PL 4212, 00099 Helsingfors stad
+358 40 334 9483
paivi.litmanen-peitsala@hel.fi

Direktör för bibliotekstjänster Siina Vieri, 2020-2021
Björneborgs stadsbibliotek
Gallen-Kallelankatu 12, 28100 Björneborg
+ 358 44 701 5829
siina.vieri@pori.fi

 

Suppleanter:

Biblioteksdirektör Marja Huuhtanen, 2022–2024
Villmanstrands stadsbibliotek 
Valtakatu 47, 53100 Villmanstrand
+358 40 594 9856
marja.huuhtanen@lappeenranta.fi

Chef för bibliotekstjänsterna Niina Salmenkangas, 2022–2024
Tammerfors stadsbibliotek
PB 152, 33101 Tammerfors
+358 40 800 4404
niina.salmenkangas@tampere.fi