Rådet för de allmänna biblioteken - Stadgar

1. Rådet för de allmänna biblioteken

Rådet för de allmänna biblioteken är ett organ som koordinerar och utvecklar samarbetet inom det nätverk som utgörs av de allmänna biblioteken. Alla de allmänna biblioteken är representerade i rådet.

2. Rådets uppgifter

Uppgifter för Rådet för de allmänna biblioteken

 • befrämja samarbete och växelverkan mellan alla allmänna bibliotek samt koordinera verksamheten för detta nätverk
 • befrämja samarbetet med de centrala intressegrupperna och det övriga biblioteksnätverket
 • företräda sina medlemsbibliotek i ärenden som rör det nationella biblioteksnätverkets verksamhet och utveckling
 • framföra idéer samt ge uppslag och framställningar för att utveckla verksamheten vid såväl de allmänna biblioteken som i hela det nationella biblioteksnätverket
 • följa med förändringar i de allmänna bibliotekens verksamhetsförutsättningar samt följa utvecklingen inom biblioteks- och informationsbranschen och vid behov göra framställningar gällande dessa
 • synliggöra den positiva verkan och ekonomiska nyttan som samarbete och gemensamma tjänster har för biblioteksverksamheten

För att sköta sina åtaganden skall rådet:

 • ge uppslag och framställningar samt låta göra utredningar
 • komma överens om initiering av gemensamma projekt
 • tillsätta arbetsgrupper

3. Rådets sammansättning, arbetsformer och beslutsfattande

Det bibliotek som ansvarar för riksomfattande utvecklingsuppdrag och de bibliotek som ansvarar för regionala utvecklingsuppdrag har permanent representation. Också biblioteken i Tavestehus, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kouvola, Villmanstrand, S:t Michel, Björneborg, Seinäjoki, Esbo och Vanda är permanenta medlemmar. Förutom de permanenta medlemmarna ordnar biblioteken med utvecklinsuppdrag val av regionala representanter enligt landskap. I valet ska regionens bibliotek höras. 

I rådets sammansättning ska dessutom den språkliga jämlikhet beaktas. 

Om ändring av rådets sammansättning och stadgar besluts vid rådets möte.

Rådet sammankommer minst två gånger per år. Experter kan inbjudas till mötena.

Inom rådet utses ordförande, vice ordförande samt arbetsutskottets medlemmar och suppleanter för en verksamhetsperiod om två år. Vid val av arbetsutskottet bör man beakta representationen för bibliotek i kommuner av olika storlek och i olika delar av landet samt tvåspråkiga kommuner.

Rådet är beslutfört då minst hälften av representanterna är närvarande vid mötet.

Rådets beslut eller ståndpunkt utgörs av det beslut som understöds av minst hälften av de närvarande. 

4. Arbetsutskottet

Arbetsutskottets uppgifter är att:

 • förbereda rådets möten
 • fungera som rådets verkställande organ

För att sköta sina åtaganden skall arbetsutskottet:

 • representera rådet i förhandlingar och diskussioner med olika intressegrupper
 • ge utlåtanden
 • vid behov utnämna rådets representanter till organ och arbetsgrupper
 • informera om rådets verksamhet

Till arbetsutskottet hör rådets ordförande, vice ordförande och fem övriga medlemmar samt två suppleanter. Arbetsutskottets verksamhetsperiod är två år. En medlem kan höra till arbetsutskottet två på varandra följande verksamhetsperioder. Experter kan inbjudas till mötena. En representant för den nationella utvecklingsenheten deltar i arbetsutskottets möten. 

Arbetsutskottet är beslutfört då fyra av utskottets medlemmar, ordförande och vice ordförande medräknade, är närvarande.

5. Sekreterare

Rådets vice ordförande fungerar som föredragande för Rådet för de allmänna biblioteken. 

Föredragandes uppgifter är att:

 • koordinera förberedandet av ärenden till arbetsutskottets och rådets möten
 • förbereda och verkställa ärenden som skall behandlas i arbetsutskottet och rådet
 • informera om arbetsutskottets och rådets verksamhet

Sekreteraren för Rådets för de allmänna biblioteken möten kommer från det bibliotek som ordnar mötet. Sekreterarens uppgift är att sköta de praktiska arrangemangen. 

6. Kostnader

Varje deltagarbibliotek står själv för de kostnader som uppkommer vid medverkan i rådets och arbetsutskottets möten.

7. Tillämpning av stadgarna

De här stadgarna trädde i kraft 19.4.2018.