Samlingsarbete

Information om kommunernas gemensamma e-bibliotek

Kommunernas gemensamma E-bibliotek öppnas den 23.4.2024. 
E-biblioteket arrangerar i samarbete med Åke (Svenska samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag) ett evenemang där vi berättar allt du behöver veta om E-biblioteket. 

Evenemanget hålls på Teams den 11.3 kl. 12-13.30.

Välkommen att lyssna, fråga och diskutera. 
Evenemanget spelas in och inspelningen kan begäras av annamaria.malm@hel.fi.

I valet och kvalet 3: Att läsa och lyssna digitalt

Som en del av den omfattande digitaliseringen flyttar nu allt mera av litteraturen över till digitala plattformar. Detta kan ha stora inverkningar på bibliotekens utbud och verksamhet. Är digital läsning ett hot eller en möjlighet? Hur främjar man litteratur och läsning i digital form? Hur blir förlagens utgivning tillgängligt för biblioteken? Och hur går det med innehållet om formatet är ett annat?

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Dör boken eller biblioteket? Kuoleeko kirja, entä kirjasto?

Vad är bibliotekens roll i det digitaliserade samhället och varför behövs bibliotek nu och i framtiden? När digitaliseringen inte kan stoppas hur bör vi agera med den i bokbranschen? Hur delas pengarna i fortsättningen och är det möjligt att leva genom att skriva? Om bland annat dessa ämnen samtalas på e-biblioteksprojektets evenemang Kuoleeko kirja, entä kirjasto? (Dör boken eller biblioteket?). 

Mot ett e-bibliotek med ”allt i en lucka”

Kom och höra på aktuell information och diskutera om e-biblioteksprojektet på svenska onsdagen den 17.5. Informationstillfället ordnas i Teams och har samma innehåll som informationstillfället som ordnades 13.4. På plats är projektexperterna Seija Laitinen-Kuisma och Marjo Haatainen från e–biblioteksprojektet. Informatiker Tina Wigg från Helsingfors stadsbibliotek presenterar e-biblioteksprojektet på svenska och tolkar diskussionen. 

Mot ett e-bibliotek med ”allt i en lucka”

Kom och höra på aktuell information och diskutera om e-biblioteksprojektet på svenska onsdagen 13.4 . Informationstillfällena ordnas i Teams och de har samma innehåll, du kan alltså delta i vilketdera som helst. På plats är projektexperterna Seija Laitinen-Kuisma och Marjo Haatainen från e–biblioteksprojektet. Informatiker Tina Wigg från Helsingfors stadsbibliotek presenterar e-biblioteksprojektet på svenska och tolkar diskussionen. 

Teams-länkar till informationstillfällena:

I valet och kvalet 2: Hur rensa i samlingarna?

Åke väger böckerI bibliotekslagen nämns som en av bibliotekens uppgifter att tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling. Hur byggs en sådan samling upp? Hur fungerar medieurvalet på biblioteken, vem är det som avgör vad som köps in eller gallras ut och på vilka grunder? Hur strategiskt arbetar vi på biblioteken, har vi en medieplan och följer vi den?

Hur fungerar flerspråkiga bibliotekets cirkulerande samlingar? OSS EMELLAN – distanskaffe.

Välkommen med att lyssna och fråga! Ur Flerspråkiga bibliotekets cirkulerande samlingar kan låntagarna låna böcker på sitt eget språk på samma sätt som från bibliotekets egna samlingar.

Kom med den 16.2 kl. 13–14. Vi träffas i Teams.

På plats är Eeva Pilviö och Riitta Hämäläinen från Flerspråkiga biblioteket samt Kasimir Andersson och Jaana Sundell som arbetar med fjärrlån i Helsingfors stadsbibliotek. Den inledande presentationen är finskspråkig, men du får gärna  diskutera och ställa frågor på svenska. Du kan fråga om vad som helst!

På programmet åtminstone: