Administration, ledarskap och chefsarbete

Bibliotekschefsmöte 2024: Att mäta och påvisa effekter

Det talas ofta inom biblioteksbranschen om behovet av att kunna mäta hur stor nytta biblioteken gör för att motivera både resursbehov och berättigande. För att påvisa värdet av bibliotekstjänster för läskunnighet, välmående och livskraft och för att uppmärksamma verksamheten och den förändring som har åstadkommits. Är det möjligt att mäta och påvisa och hur gör man - det är temat för årets Bibliotekschefsmöte.  

Projektrapportering och utvärdering: Informationstillfälle 2

Efter att ett projekt som fått statsunderstöd har avslutats ska understödstagaren redovisa för hur understödet användes. Hur går det till och vilka uppgifter och bilagor behövs i rapporteringen?  

Utvärderingen av projektets resultat och verkningar är ett centralt redskap för att utveckla verksamheten både för dem som beviljats och för dem som beviljat understöden. På vilket sätt kan man beskriva resultatet och de verkningar man åstadkom med understödet? 

Förvaltningslagens ABC

På de flesta verksamhetsområden inom bildningssektorn finns vissa ärenden där enskilda personers rättigheter och skyldigheter ska avgöras genom förvaltningsbeslut. Målet med denna kurs är att deltagarna ska få en heltäckande bild av hur förvaltningslagen fungerar och vad som förväntas av ett korrekt förvaltningsförfarande. Kursen riktar sig till alla som har administrativa uppgifter inom småbarnspedagogik, utbildning och bibliotek. 

Som utbildare fungerar jurist Thomas Sundell från Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. 

Verktyg för dagligt och personligt ledarskap - Online workshoppar för ledare på bibliotek - avslutande diskussion och summering

Under hösten erbjuder vi för ledare på bibliotek online workshoppar, där vi tar fasta på det dagliga och personliga ledarskapet med grupputveckling, kommunikation och hantering av konflikter. 

Under tre workshoppar varvas teori, konkreta tips, verktyg och samtal. Utbildare och coach är Harriet Bodö från företaget Coach Me & More.

Workshopparna ordnas:

20.9 kl. 13.30-15.30
Workshop 1: Grupputveckling - vad händer i gruppen, när blir man ett team och hur påverkar ledaren utvecklingen?

Verktyg för dagligt och personligt ledarskap - Online workshoppar för ledare på bibliotek - workshop 2

Under hösten erbjuder vi för ledare på bibliotek online workshoppar, där vi tar fasta på det dagliga och personliga ledarskapet med grupputveckling, kommunikation och hantering av konflikter. 

Under tre workshoppar varvas teori, konkreta tips, verktyg och samtal. Utbildare och coach är Harriet Bodö från företaget Coach Me & More.

Workshopparna ordnas:

20.9 kl. 13.30-15.30
Workshop 1: Grupputveckling - vad händer i gruppen, när blir man ett team och hur påverkar ledaren utvecklingen?

Verktyg för dagligt och personligt ledarskap - Online workshoppar för ledare på bibliotek - workshop 1

Under hösten erbjuder vi för ledare på bibliotek online workshoppar, där vi tar fasta på det dagliga och personliga ledarskapet med grupputveckling, kommunikation och hantering av konflikter. 

Under tre workshoppar varvas teori, konkreta tips, verktyg och samtal. Utbildare och coach är Harriet Bodö från företaget Coach Me & More.

Workshopparna ordnas:

20.9 kl. 13.30-15.30
Workshop 1: Grupputveckling - vad händer i gruppen, när blir man ett team och hur påverkar ledaren utvecklingen?

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Biblioteksfortbildning 2023-2024. Tillsammans kan vi!

Biblioteken har en aktiv och bärande roll i samhället. Det ettåriga fortbildningsprogrammet Tillsammans kan vi! stärker mångprofessionellt samarbete över biblioteksgränser och stöder bibliotekspersonalens kompetensutveckling.

Programmet är riktat till bibliotekspersonal som vill medverka i utvecklingen av biblioteksverksamheten och bidra till arbetsgemenskapens kompetens och välmående.

Programmet syftar också till att stärka bibliotekets uppdrag att bidra till större jämlikhet bland medborgare i det allt mer digitaliserade samhället.

Bibliotekschefsmöte 2023: Nya tider, nya krav, nytt kunnande - hur leder jag mig själv och arbetsgemenskapen?

När samhället, arbetslivet och biblioteken är i ständig och snabb förändring kräver det en hel del av ledarskapet. Hur kan man leda förändringar och den kompetens som behövs i verksamheten? Hur känna igen framtida kompetensbehov så att de svarar mot verksamhetens behov? Och hur möjliggöra ett meningsfullt arbete för alla i arbetsgemenskapen, ta vara på de resurser som finns och också säkerställa en attraktiv arbetsplats i framtiden? 

De här är några av frågorna för den årliga träffen för bibliotekschefer och ledare på bibliotek. Välkommen på Bibliotekschefsmöte 2023!