Lärarnas önskan: Ett mångsidigare utbud av lättlästa böcker och böcker på elevernas hemspråk i biblioteket

Seinäjokis Erte gjorde under våren och sommaren 2023 en enkät bland F2- och S2-lärare, dvs till lärare som undervisar i finska eller svenska som andra språk. Eleverna i  F2- och S2-undervisningen har ett annat modersmål än finska eller svenska och deras grundläggande språkkunskaper har brister inom något delområde.

Målet med enkäten var att få en större förståelse för vilka slags bibliotekstjänster F2/S2-lärarna önskar sig och behöver. Frågor om vad lärarna ansåg att eleverna behövde, ställdes också. Däremot hade vi den här gången inte tillräckligt med resurser för att fråga eleverna själva - det här kräver helt klart en tilläggsundersökning.

Vår enkät skickades ut till lärare som hörde till svenska modersmålslärarföreningen (på finska till äidinkielen opettajain liitto) samt delades i facebookgruppen för finska modersmålslärare. På den finskspråkiga enkäten fick vi 46 svar och på den svenskspråkiga två. Det var inte fråga om någon vetenskaplig undersökning, men jag anser att vi fick fram mycket viktig information för att utveckla bibliotekstjänsterna för målgruppen i fråga.

Kirjaston kirjahyllyjä
Bild: Michal Jarmoluk/Pixabay

För att få bakgrundsinformation ställde vi frågor till lärarna om elevernas ålder, bibliotekets placering i förhållande till skolan och storleken på staden/kommunen i vilken de arbetar. Den största delen av lärarna som svarade undervisar unga och/eller vuxna. Bara några lärare angav att de bara undervisade barn i årskurs 1-6. Största delen av de lärare som svarat hade biblioteket beläget relativt nära och bara fyra lärare gav som svar att biblioteket inte låg på gångavstånd från skolan.

De lärare som besvarade enkäten använde bibliotekets tjänster väldigt mycket. Också av de lärare som inte besöker biblioteket med sina grupper, använde största delen bibliotekstjänsterna som en del av undervisningen. Lärarna nämnde vid den här punkten till exempel möjligheten att själv reservera böcker via webbiblioteket, bokpratare som besöker klassen och bokprat på distans.

Förutom bakgrundsfrågorna var alla frågorna i enkäten öppna frågor. Lärarna kände helt klart till och använde bibliotekets olika tjänster, för svaren innehöll flera olika omnämnanden om dem.

Vad kan biblioteket bli bättre på

Lärarna svarade att bokprat och boktips, lättlästa böcker samt möjligheten att låna var särskilt viktiga bibliotekstjänster för dem. På frågan om vilka bibliotekstjänster som är viktiga för eleverna nämndes lån samt lån av lättlästa böcker flest gånger i svaren. Dessutom upplevdes biblioteket vara en viktig plats för eleverna på fritiden.

Bokprat nämndes överlägset flest gånger, när lärarna fick frågan om vilka former av samarbete med biblioteket de tycker fungerar bäst. Seinäjokis Erte planerar också att att erbjuda biblioteken hjälp på den här punkten, till exempel genom att ordna nationella F2/S2-bokprat eller genom att producera boktipsfilmer.

Biblioteken som stöd i språkinlärningen och integrationen

Enligt lärarnas synsätt kunde biblioteken bäst stödja elevernas inlärning av finska eller svenska genom att köpa in flera lättlästa böcker till sina samlingar. Många bibliotek köper säkert redan nu in alla eller nästan alla lättlästa böcker som ges ut på finska, men i alla fall utbudet av lättlästa ungdomsböcker på finska är beklagligt litet. I enkäten framgick att man framför allt önskade tillräckligt lättlästa ungdomsböcker om ämnen som intresserar ungdomar. Lärarna önskade också att man i bokpraten kom ihåg läsare på olika nivåer och språkperspektivet. I enkätsvaren lyftes också tanken att det skulle vara fint om F2-studerandena skulle kunna läsa samma bok som andra, men i lättläst version.

Biblioteket kunde genom lärarnas upplevelser erbjuda stöd för att på bästa sätt integrera studerandena genom att arrangera evenemang (språkcafé, språk- och läxklubbar) och fritidsaktiviteter. Evenemangen kunde vara tillställningar med låg tröskel, som också kunde innehålla tips om olika bibliotekstjänster, särskilt för elevernas föräldrar eller fritidsaktiviteter tillsammans med infödda finländska ungdomar. 

Biblioteken fick genom enkäten också mycket bra feedback från lärarna. Särskilt uppskattades bokprat, läsdiplom för F2, kunnig bibliotekspersonal och samarbete mellan skolan och biblioteket samt ett mångsidigt utbud av tjänster.

Flerspråkiga biblioteket

I enkäten frågades också hur väl lärarna kände till det Flerspråkiga biblioteket. Baserat på svaren hade lärarna väldigt lite kunskap om det Flerspråkiga biblioteket. Nästan 80% av svarsgivarna kände inte till det Flerspråkiga bibliotekets tjänster. Det här kunde vara något för biblioteken att utveckla, eftersom de genom att låna ut material från Flerspråkiga bibliotekets samlingar bättre kan stödja F2/S2-studerandena på deras skolstig. 

Karoliina Prinkkilä
bibliotekarie
Seinäjoki stadsbibliotek/Erte